1. Bevezetés

Adatvédelmi tájékoztató

A Myvital Hungary Kft. (a továbbiakban Szolgáltató) webáruházat üzemeltet a myvital.me weboldalon (a továbbiakban Honlap), amelynek során a Honlapra látogatók és regisztrálók (a továbbiakban Felhasználók) adatait kezeli. Ily módon a Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználókat az általa kezelt személyes adatokkal kapcsolatos elveiről és annak gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai érvényesítésének módjáról és lehetőségeiről.

A Szolgáltató tiszteletben tartja Honlapja látogatóinak személyiségi jogait; a rögzített személyes adatokat bizalmasan kezeli, figyelembe véve az adatvédelmi jogszabályokat és a nemzetközi ajánlásokat, ezen Adatvédelmi Tájékoztatónak megfelelően kezeli.

A Felhasználó a Honlap használatával elfogadja és hozzájárul az alábbiakban feltüntetett adatkezelésekhez.

 1. A Szolgáltató megnevezése
 2. A Szolgáltató megnevezése:

Név: A Myvital Hungary Kft. (adatkezelő)

Székhely: 4200 Hajdúszoboszló, Major utca 57. A. ép. 1. em. 10.

Adószám: 24981330-2-09

Képviselő neve: Nagy János (adatfeldolgozó)

Telefonszám: +36-30/903-2900

E-mail cím: janos7nagy@gmail.com

 

 1. Személyes adatokkal kapcsolatos definíciók

3.1. Érintett (Felhasználó): bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy.

3.2. Személyes adat: a meghatározott természetes személlyel (Érintettel) kapcsolatba hozható adat (mint pl. az Érintett neve, azonosító jele, valamint fizikai, mentális, kulturális, szociális, gazdasági azonosságára jellemző ismeret), továbbá az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

3.3. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy a végrehajtással adatfeldolgozót bíz meg.

3.4. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet, mint pl. személyes adatok gyűjtése, rögzítése, tárolása, rendszerezése, feldolgozása, hasznosítása (ide értve a továbbítást és nyilvánosságra hozatalt), megváltoztatása, valamint törlése. Ezenkívül adatkezelésnek minősül az adatok további felhasználásának megakadályozása is.

3.5. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi, ide értve a jogszabály alapján történő szerződéskötést is.

3.6. Adatfeldolgozás: az adatokon végzett az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.

3.7. Adattovábbítás: az adat harmadik személy számára hozzáférhetővé tétele

3.8. Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára hozzáférhetővé tétele

3.9. Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy annak helyreállítása többé már nem lehetséges

3.10. Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott ideig tartó korlátozása céljából.

3.11. Adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése

3.12. Hozzájárulás: a Felhasználó (Érintett) akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapszik, és amellyel egyértelmű beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő kezeléséhez.

3.13. Tiltakozás: az érintett nyilatkozata arról, hogy a személyes adataival kapcsolatos adatkezelés megszüntetését, valamint a kezelt adatok törlését kéri.

3.14. Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

 

 

 1. Az adatkezelés célja és jogalapja

Az adatkezelés célja:

 • a Webáruházban leadott megrendelések teljesítése
 • hírlevelek küldése
 • számlázás
 • rendelések kiszállítása

Az adatkezelés jogalapja:

A Szolgáltató általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban Info. tv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Felhasználók önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor.

 

(1) A Vállalkozás által működtetett webáruházban történő vásárlás szerződésnek minősül, figyelemmel az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről  szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§-ára, és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló  45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletre is. Webáruházban történő vásárlás  esetén az adatkezelés jogcíme a szerződés.

 

(2) A Vállalkozás a szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti a webáruházban regisztráló, vásárló  azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet a 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§(1) bekezdés jogcímén, továbbá hozzájárulás jogcímén a telefonszámát, e-mail címét, bankszámlaszámát, online azonosítóját.

 

(3) A Vállalkozás számlázás céljából kezelheti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat, a 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§(2) bekezdés jogcímén.

 

(4) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Vállalkozás ügyfélszolgálattal, marketing tevékenységével  kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként, a Vállalkozás adózási, könyvviteli feladatait ellátó vállalkozás munkavállalói, az adó és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából,  a Vállalkozás IT szolgáltatója munkavállalói a tárhely szolgáltatás teljesítése céljából, a futárszolgálat munkavállalói a szállítási adatok (név, cím, telefonszám) vonatkozásában.

(5) A személyes adatok kezelésének időtartama: a regisztráció / szolgáltatás fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig), vásárlás esetén a vásárlás évét követő 5 évig.

 1. A kezelt adatok körének meghatározása és az adatkezelés időtartama

5.1. A kezelt adatok körének meghatározása:

A használt operációs rendszer, és böngésző, valamint a Felhasználó IP címe. Az ezek által nyert adatokhoz a Felhasználók nem, csak a Szolgáltató fér hozzá, ezen adatokat a Szolgáltató kizárólag a Honlap technikai üzemeltetésére és statisztikai célokra használja, a Felhasználó személyére, profiljára ezekből az adatokból nem lehet következtetni.

A regisztráció, valamint a regisztráció nélküli vásárlás során a Felhasználó részéről kötelezően megadandó adatok:

 • saját e-mail címe (ennek egyben azonosító szerepe is van)
 • teljes neve
 • telefonszáma
 • számlázási adatok
 • szállítási adatok

Hírlevél kérése esetén a Felhasználónak a teljes nevét és e-mail címét kötelező megadni. A Hírlevél direkt marketing anyagokat tartalmaz.

5.2. Az adatkezelés időtartama

A regisztrált Vásárlók adatkezelésének időtartama a regisztrációval kezdődik és annak törlésével végződik, amely a Vásárló kérelmére történik, és amelyet a hello@myvital.hu e-mail címen kérhet. azonban a regisztráció törlése csak abban az esetben kérhető, ha a Vásárlónak folyamatban lévő megrendelése nincs. A törlés határideje a kérelem beérkezésétől számított 5 nap.

Hírlevél esetén az Adatkezelő mindaddig kezeli a Felhasználó megadott adatait, amíg a Hírlevélről ő le nen iratkozik, amelyre lehetősége van a Hírlevél alján található linkre klikkelve, vagy a Főoldalon található "Hírlevél" mezőben neve és e-mail címe megadásával a "Leiratkozás" ikont kiválasztva (ez esetben a Felhasználó a korábban megadott e-mail címére egy megerősítő e-mailt kap, amellyel véglegesítheti a leiratkozás tényét). Továbbá módjában áll ezen kérelmét postai úton is a Szolgáltató tudomására hozni.

A fenti információk az adatkezelésre vonatkozólag nem tartalmazzák a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, továbbá a Honlapon a regisztráció során vagy egyéb módon adott egyéb hozzájárulásokkal kapcsolatos adatkezeléseket.

 1. Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

6.1. Az adatokat megismerő személyek köre, adatfeldolgozás:

A megadott adatokat elsősorban a Szolgáltató, valamint a Szolgáltató munkatársai jogában áll megismerni, azokat nem teszik közzé, harmadik személy részére nem adják ki, kivéve, ha az feltétlenül szükséges a megrendelés lebonyolításhoz. (pl. futárszolgálat)

A Szolgáltatónak jogában áll egyéb adatfeldolgozót igénybe venni a használt informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések lebonyolítása, továbbá az elszámolás érdekében.

Tárhely szolgáltató:

UNAS Online Kft.

Cím: 9400 Sopron, Major köz 2. I/15.

Képviselő neve: Kóczán Tamás

Cégjegyzékszám: 08-09-015594

Adószám: 14114113-2-08

Bejegyző Bíróság: GYőri Törvényszék Cégbírósága

Telefonszám: +36-99/505-376

E-mal cím: unas@unas.hu

Futárszolgálat:

DPD Hungaria Kft

Cím: 1134 Budapest, Váci út 33. A épület 2. emelet

Adószám: 13034283-2-41

E-mail cím: info@dpd.hu

Adatkezelő: Nagy János

 

6.2. Adattovábbítás:

A fenti szolgáltatók körén kívül a Felhasználók személyes adatainak továbbítása csak törvényben előírt módon, valamint a Felhasználó hozzájárulásával lehetséges. A Szolgáltatónak jogában áll az általa kezelt adatokat harmadik személy számára továbbítani.

Az adattovábbítás jogalapja: egyrészről a Felhasználó hozzájárulása, másrészről az Info.tv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

 

 

 1. Cookie fájlok elhelyezésére vonatkozó információk

A Honlapon történő vásárlás során egyes szolgáltatások egyedi azonosítót, úgynevezett cookie-t helyeznek el a Felhasználó számítógépén annak érdekében, hogy megkönnyítse a Honlap funkcióinak használatát és a Felhasználók azonosítását.

A cookie fájlok a Honlap használatát szolgálják, azaz a vásárlás lebonyolításának érdekében a Szolgáltató a következő cookie-kat tárolja:

 • jelszóval védett munkamenethez használt cookie
 • a "kosár"-hoz használt cookie
 • biztonsági célú cookie

A fent megnevezett esetekben nem kötelező a Felhasználó előzetes hozzájárulása.

A cookie-k törlésére, blokkolására a Felhasználónak bármikor lehetősége van.

Ezenkívül a Honlapon megjelenhetnek - nem a Szolgáltató által kezelt - hivatkozások, amely linkeken elérhető oldalak elhelyezhetik saját cookie vagy egyéb fájlaikat a számítógépen (pl. adatgyűjtés céljából), amelyekért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Bővebb tájékoztatás sütik (cookie) alkalmazásáról

 

(1)  Az általános elterjedt  internetes gyakorlatnak megfelelően Vállalkozásunk  is használ  sütiket  (cookie) a weboldalán. A cookie egy kis fájl, amely egy sor karaktert tartalmaz, és amely akkor kerül a látogató számítógépére, amikor  az egy webhelyet keres fel. Amikor ismét felkeresi az adott webhelyet, a cookie-nak köszönhetően a webhely képes felismerni a látogató böngészőjét.  A cookie-k tárolhatnak felhasználói beállításokat (pl. választott nyelv) és egyéb információkat is. Többek között információt gyűjtenek a látogatóról és eszközéről, megjegyzik a látogató egyéni beállításait, felhasználásra kerülhetnek pl. az online bevásárlókosarak használatakor.  A sütik általánosságban megkönnyítik a weboldal használatát, elősegítik, hogy a weboldal a felhasználók számára igazi webes élményt nyújtson, és hatékony információforrást jelentsen, továbbá biztosítják a weboldal üzemeltetője részére az oldal működésének ellenőrzését, visszaélések megakadályozását és a weboldalon nyújtott szolgáltatások zavartalan és megfelelő színvonalú biztosítását.

(2) Vállalkozásunk honlapja a weboldal használata során a látogatóról,  illetve az  általa böngészésre használt eszközről az alábbi adatokat rögzíti és kezeli:
• az látogató által használt IP cím,
• a böngésző típusa,
• a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői (beállított nyelv),
• látogatás időpontja,
• a meglátogatott (al)oldal, funkció vagy szolgáltatás.

(3) A sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező.  Visszaállíthatja böngészője beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t küld.  A legtöbb böngésző ugyan alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak annak érdekében, hogy megakadályozható legyen az automatikus elfogadás és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét.

A weboldalon használt sütik önmagukban nem alkalmasak a felhasználó személyének beazonosítására. 

A honlapon alkalmazott sütik:

Technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik

Ezek a sütik ahhoz szükségesek, hogy a látogatók böngészhessék a weboldalt, zökkenőmentesen és teljeskörűen használhassák annak funkcióit, a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatásokat, így - többek között- különösen a látogató által az adott oldalakon végzett műveletek megjegyzését egy látogatás során. Ezen sütik adatkezelésének időtartama kizárólag a látogató aktuális látogatására vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépéről.

A kezelt adatkör: AVChatUserId, JSESSIONID, portal_referer.

Ezen adatkezelés jogalapja az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése.

Az adatkezelés célja: a honlap megfelelő működésének biztosítása.

 

 1. Hozzájárulást igénylő sütik:

Ezek lehetőséget biztosítanak, hogy a Vállalkozás megjegyezhesse a felhasználó honlappal kapcsolatos választásait.  A látogató a szolgáltatás igénybevételét megelőzően és a szolgáltatás igénybevétele során ezen adatkezelést bármikor megtilthatja.  Ezek az adatok nem kapcsolhatók össze az igénybe vevő azonosító adataival és az igénybe vevő hozzájárulása nélkül nem adhatók át harmadik személy számára.

 

 2.1. Használatot elősegítő sütik:

Az adatkezelés jogalapja a látogató hozzájárulása.

Az adatkezelés célja: A szolgáltatás hatékonyságának növelése, felhasználói élmény növelése, a honlap használatának kényelmesebbé tétele.

Az adatkezelés időtartama 6 hónap.

 

2.2. Teljesítményt biztosító sütik:

Google Analytics sütik – erről itt tájékozódhat:

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

 

Google AdWords sütik  - erről itt tájékozódhat:

https://support.google.com/adwords/answer/2407785?hl=hu

 

 1. Adatbiztonság

A adatkezelő, valamint tevékenységi körében adatfeldolgozó mindent megtesz annak érdekében, hogy a Felhasználók által megadott összes személyes adatot biztonságosan kezelje mind a hálózati kommunikáció esetén, mind az adatok tárolása, őrzése esetén, valamint szigorúan gondoskodik a személyes adatok védelméről azok jogosulatlan megismerésének, megváltoztatásának, illetve jogosulatlan felhasználásának megelőzése érdekében.

 

Szerződéskötés és teljesítés érdekében kezelt adatok

A szerződéskötés és teljesítése érdekében több adatkezelési eset is megvalósulhat.

Tájékoztatjuk, hogy panaszkezeléssel, garanciális ügyintézéssel kapcsolatos adatkezelés csak abban az esetben valósul meg, ha Ön él valamelyik említett jogával.

Amennyiben a webshopon keresztül Ön nem vásárol, csak látogatója a weboldalnak, akkor a marketing célú adatkezelésnél írtak vonatkozhatnak Önre, amennyiben marketing célú hozzájárulást ad számunkra.

Kapcsolatfelvétel

Ha Ön e-mailben, telefonon, egyéb módon kérdéssel fordul hozzánk valamely termékünkkel vagy működésünkkel kapcsolatosan.

Kapcsolatfelvételnél a kezelt adatok:

 • az Ön által a kapcsolatfelvétel során önként megadott adatok – név, lakcím, e-mail cím, telefonszám - melyeket a Vállalkozás nem tartja nyilván és nem őrzi meg, kivétel, ha az Ön által feltett kérdés ezt szükségessé teszi. Ez esetben a kérdés megválaszolása után adatait töröljük.

Az adatkezelés jogalapja: az Ön önkéntes adatszolgáltatása, önkéntes hozzájárulása.

Regisztráció a weboldalon:

A regisztráció során önként megadott adatok tárolásával az Adatkezelő kényelmesebb szolgáltatást tud biztosítani.

(Pl.: az Érintett adatait újbóli vásárlás esetén már nem kell újra megadni.)

A regisztráció a szerződéskötésnek nem feltétele.

Kezelt adatok:

Az Ön neve, lakcíme, telefonszáma, e-mail címe

Az adatkezelés időtartama:

A hozzájárulás visszavonásáig.

Az adatkezelés jogalapja:

Az Ön önkéntes hozzájárulása, amit a regisztrációval ad meg az Adatkezelő számára.

(Rendelet 6.cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés)

 

 

 

A kiállított számlákat az Sztv.169.§ (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni.

Ez esetben az adatkezelés jogalapja az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi

 1. 159.§ (1) bekezdése alapján a számla kibocsátása kötelező és azt a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169.§ (2) bekezdése alapján 8 évig kell megőrizni
 2. (Rendelet 6.cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés

 

 

DIREKT MARKETING CÉLÚ ADATKEZELÉS

(Hírlevélre való feliratkozás a Vállalkozás webáruházában)

 

(1) Abban az esetben, ha Ön a Vállalkozás webáruházában nem vásárol, csak hírlevélre feliratkozik, ezzel Ön előzetesen, egyértelműen és önként hozzájárul, hogy a Vállalkozás Önnek magával a Vállalkozással kapcsolatos, illetve termékekhez, azok forgalmazásához kötődő marketing célú hírleveleket küldjön.

 

(2) A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, címe, telefonszáma, e-mail címe, online azonosító.

(3) A személyes adatok kezelésének célja a Vállalkozás tevékenységéhez kapcsolódó direkt marketing tevékenység folytatása, azaz reklámkiadványok, hírlevelek, aktuális ajánlatok nyomtatott (postai) vagy elektronikus formában (e-mail) történő rendszeres vagy időszakonkénti megküldése a regisztrációkor megadott elérhetőségekre.

 1. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
 2. A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Vállalkozás ügyfélszolgálattal kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként a Vállalkozás IT szolgáltatója szerverszolgáltatást végző munkavállalói.
 1. A személyes adatok tárolásának időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig.

 

Webáruházunkban történő rendelés feldolgozása

Amennyiben Ön rendelést adott le webáruházunkban, úgy a rendelés feldolgozásához és a számla kiállításához az alábbi adatok megadása a szerződés megkötéséhez szükséges és elengedhetetlen.

A személyes adatok kezelésének célja:

A rendelések feldolgozása során a szerződés teljesítése.

Kezelt adatok:

A megrendelő neve, címe, e-mail címe, telefonszáma, ill. a megrendelés időpontja és a megrendelés száma.

Amennyiben Ön megrendelést ad le webáruházunkban, akkor az adatkezelés és az adatok megadása a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen.

 

Adatkezelés időtartama:

Az Ön hozzájárulásának visszavonásáig.

 

Adatkezelés jogalapja:

A szerződés teljesítése (Rendelet 6.cikk (1) bekezdés b) pont szerinti adatkezelés.

 

Az áruszállítással összefüggő adatfeldolgozói tevékenység:

Ezen adatfeldolgozó Vállalkozásunktól megkapja a megrendelt termék kézbesítéséhez szükséges személyes adatokat (érintett neve, címe, telefonszáma, egyéb azonosítók a címzett megtalálásához – pl. kapucsengő), és ennek felhasználásával kiszállítja a terméket.

 

Ezen szolgáltató:  Futárszolgálat

DPD Hungaria Kft

Cím: 1134 Budapest, Váci út 33. A épület 2. emelet

Adószám: 13034283-2-41

E-mail cím: info@dpd.hu

 

 1. Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek

9.1. Tájékoztatáshoz való jog

Az Érintettnek bármikor joga van módosítani saját fiókjában a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó adatokat, valamint bármikor jogosult ezen adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról tájékoztatást kérni, továbbá arról, hogy kik és mi célból kapják vagy kapták meg adatait. Ilyen jellegű kérelem benyújtása esetén a Szolgáltató írásban 30 napon belül nyújt tájékoztatást.

Az Érintett bármely adatkezeléssel és adatszolgáltatással kapcsolatos kérdéssel és észrevétellel a Szolgáltató munkatársához fordulhat a megadott elérhetőségeken keresztül.

9.2. Személyes adatok törlésének, helyesbítésének, zárolásának módja

Az Érintett bármikor kérheti rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését a megadott elérhetőségek valamelyikén. A kérelem beérkezésétől számított 5 munkanapon belül a Szolgáltató törli az adatokat, amelyek ezután már nem helyreállíthatóak.

Ezenkívül a Szolgáltató zárolja az általa kezelt adatokat, amennyiben az Érintett ezt kéri, vagy amennyiben az adatok törlése sértené az Érintett jogos érdekeit. Az ily módon zárolt adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll azon adatkezelési cél, amely az adat törlését kizárta.

A Szolgáltató értesítést küld az adatok törléséről, helyesbítéséről, illetve zárolásáról az Érintett számára, valamint mindazok számára, akik már korábban adatkezelés céljából használták azokat. Az értesítés nem kötelező, amennyiben ez az Érintett jogait nem sérti.

Amennyiben a Szolgáltató valamilyen okból kifolyólag az Érintett adattörlésről, -helyesbítésről vagy -zárolásról szóló kérelmét elutasítja, ez esetben a kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül írásbeli értesítést küld, amelyben feltünteti ténybeli és jogi indokait.

9.3. Tiltakozás személyes adatok kezelése ellen

Amennyiben az Érintett valamely okból tiltakozik személyes adatainak kezelése ellen, az esetben a Szolgáltató az erről szóló kérelem benyújtásától számított 15 napon belül megvizsgálja a tiltakozást, hogy az valóban jogos-e, majd döntést hoz, amelyről az Érintettet írásban tájékoztatja.

 

Az Érintett kérelmét a 2. pontban megadott elérhetőségekre küldheti.

 

A Szolgáltató jogosult az Érintettel szemben kártérítés érvényesítésére abban az esetben, ha az Érintett a regisztráció során harmadik fél adatait adja meg, vagy a Honlap használata során bárminemű kárt okozott. Ilyen esetekben a Szolgáltató megad minden segítséget az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy azonosítására.

 

Jogorvoslati lehetőségek a Felhasználó számára:

 • Az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá
 • panasszal  a NAIH-hoz fordulhat:

           Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

           Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

           Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.:5.

           Telefon: +36-1/391-1400

           Fax: +36-1/391-1410

           E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL

 

Előzetes tájékozódáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról  az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon

 

 1. A) Rendelkezésre bocsátandó információk, ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik

 

 1. Ha az érintettre vonatkozó személyes adatokat az érintettől gyűjtik, az adatkezelő a személyes adatok megszerzésének időpontjában az érintett rendelkezésére bocsátja a következő információk mindegyikét:
 2. a) az adatkezelőnek és – ha van ilyen – az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;
 3. b) az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen;
 4. c) a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;
 5. d) a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján (jogos érdek érvényesítés) alapuló adatkezelés esetén, az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekei;
 6. e) adott esetben a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;
 7. f) adott esetben annak ténye, hogy az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat, továbbá a Bizottság megfelelőségi határozatának léte vagy annak hiánya, vagy a Rendelet 46. cikkben, a 47. cikkben vagy a 49. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében említett adattovábbítás esetén a megfelelő és alkalmas garanciák megjelölése, valamint az azok másolatának megszerzésére szolgáló módokra vagy az azok elérhetőségére való hivatkozás.
 8. Az 1. pontban említett információk mellett az adatkezelő a személyes adatok megszerzésének időpontjában, annak érdekében, hogy a tisztességes és átlátható adatkezelést biztosítsa, az érintettet a következő kiegészítő információkról tájékoztatja:
 9. a) a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól;
 10. b) az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról;
 11. c) a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján (az érintett hozzájárulása) vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontján (az érintett hozzájárulása) alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
 12. d) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
 13. e) arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint, hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá, hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;
 14. f) a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.
 15. Ha az adatkezelő a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az érintettet erről az eltérő célról és a (2) bekezdésben említett minden releváns kiegészítő információról.
 16. Az 1-3. pontok nem alkalmazandó, ha és amilyen mértékben az érintett már rendelkezik az információkkal.

(Rendelet 13. cikk)

 

 1. B) Rendelkezésre bocsátandó információk, ha a személyes adatokat nem az érintettől szerezték meg

 

 1. Ha a személyes adatokat nem az érintettől szerezték meg, az adatkezelő az érintett rendelkezésére bocsátja a következő információkat:
 2. a) az adatkezelőnek és – ha van ilyen – az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;
 3. b) az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen;
 4. c) a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;
 5. d) az érintett személyes adatok kategóriái;
 6. e) a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;
 7. f) adott esetben annak ténye, hogy az adatkezelő valamely harmadik országbeli címzett vagy valamely nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat, továbbá a Bizottság megfelelőségi határozatának léte vagy annak hiánya, vagy a Rendelet 46. cikkben, a 47. cikkben vagy a 49. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében említett adattovábbítás esetén a megfelelő és alkalmas garanciák megjelölése, valamint az ezek másolatának megszerzésére szolgáló módokra vagy az elérhetőségükre való hivatkozás.
 8. Az 1. pontban említett információk mellett az adatkezelő az érintett rendelkezésére bocsátja az érintettre nézve tisztességes és átlátható adatkezelés biztosításához szükséges következő kiegészítő információkat:
 9. a) a személyes adatok tárolásának időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 10. b) ha az adatkezelés a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján (jogos érdek) alapul, az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeiről;
 11. c) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való joga;
 12. d) a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján (az érintett hozzájárulása) vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontján (az érintett hozzájárulása)  alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban való visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
 13. e) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 14. f) a személyes adatok forrása és adott esetben az, hogy az adatok nyilvánosan hozzáférhető forrásokból származnak-e; és
 15. g) a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.
 16. Az adatkezelő az 1. és 2. pont szerinti tájékoztatást az alábbiak szerint adja meg:
 17. a) a személyes adatok kezelésének konkrét körülményeit tekintetbe véve, a személyes adatok megszerzésétől számított észszerű határidőn, de legkésőbb egy hónapon belül;
 18. b) ha a személyes adatokat az érintettel való kapcsolattartás céljára használják, legalább az érintettel való első kapcsolatfelvétel alkalmával; vagy
 19. c) ha várhatóan más címzettel is közlik az adatokat, legkésőbb a személyes adatok első alkalommal való közlésekor.
 20. Ha az adatkezelő a személyes adatokon a megszerzésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az érintettet erről az eltérő célról és a 2. pontban említett minden releváns kiegészítő információról.
 21. Az 1-5. pontot nem kell alkalmazni, ha és amilyen mértékben:
 22. a) az érintett már rendelkezik az információkkal;
 23. b) a szóban forgó információk rendelkezésre bocsátása lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne, különösen a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, a Rendelet 89. cikk (1) bekezdésében foglalt feltételek és garanciák figyelembevételével végzett adatkezelés esetében, vagy amennyiben az e cikk (1) bekezdésében említett kötelezettség valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezen adatkezelés céljainak elérését. Ilyen esetekben az adatkezelőnek megfelelő intézkedéseket kell hoznia – az információk nyilvánosan elérhetővé tételét is ideértve – az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében;
 24. c) az adat megszerzését vagy közlését kifejezetten előírja az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog, amely az érintett jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedésekről rendelkezik; vagy
 25. d) a személyes adatoknak valamely uniós vagy tagállami jogban előírt szakmai titoktartási kötelezettség alapján, ideértve a jogszabályon alapuló titoktartási kötelezettséget is, bizalmasnak kell maradnia.

(Rendelet 14. cikk)

 

Az érintett hozzáférési joga

 

 1. Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
 2. a) az adatkezelés céljai;
 3. b) az érintett személyes adatok kategóriái;
 4. c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 5. d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 6. e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 7. f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 8. g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 9. h) a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

 

 1. Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a Rendelet 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról.

 

 1. Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

(Rendelet 15. cikk)

 

 

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

 

 1. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
 2. a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 3. b) az érintett visszavonja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 4. c) az érintett a Rendelet 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;
 5. d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 6. e) a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 7. f) a személyes adatok gyűjtésére a Rendelet 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

2 Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és az előbbi 1. pont értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő Adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 

 1. Az 1. és 2. pont nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:
 2. a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 3. b) a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 4. c) a Rendelet 9. cikk (2) bekezdése h) és i) pontjának, valamint a 9. cikk (3) bekezdésének megfelelően a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
 5. d) a Rendelet 89. cikk (1) bekezdésével összhangban a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az 1. pontban említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 6. e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

(Rendelet 17. cikk)

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog

 1. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
 2. a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 3. b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 4. c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 5. d) az érintett a Rendelet 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

 1. Ha az adatkezelés az 1. pont alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

 1. Az Adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére az 1. pont alapján korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

(Rendelet 18. cikk)

 

Az adathordozhatósághoz való jog

 

 1. Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:
 2. a) az adatkezelés a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul; és
 3. b) az adatkezelés automatizált módon történik.

 

 1. Az adatok hordozhatóságához való jog 1. pont szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok Adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

 

 1. E jog gyakorlása nem sértheti a Rendelet 17. cikkét. Az említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

 

 1. Az 1. pontban említett jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

(Rendelet 20. cikk)

 

A tiltakozáshoz való jog

 

 1. Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján (az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges) vagy f) pontján (az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges)  alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

 1. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

 

 1. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
 2. Az 1. és 2. pontokban említett jogra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.

 

 1. Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.

 

 1. Ha a személyes adatok kezelésére a Rendelet 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

(Rendelet 21. cikk)

 

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

 

 1. Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

 

 1. Az 1. pont nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:
 2. a) az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
 3. b) meghozatalát az Adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
 4. c) az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

 

 1. A 2. pont a) és c) pontjában említett esetekben az Adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket tenni az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az Adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

 

 1. A 2. pontban említett döntések nem alapulhatnak a személyes adatoknak a Rendelet  9. cikk (1) bekezdésében említett különleges kategóriáin, kivéve, ha a 9. cikk (2) bekezdésének a) vagy g) pontja alkalmazandó, és az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében megfelelő intézkedések megtételére került sor.

(Rendelet 22. cikk)

 

Korlátozások

 

 1. Az Adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási intézkedésekkel korlátozhatja a Rendelet 12–22. cikkben és a 34. cikkben foglalt, valamint a 12–22. cikkben meghatározott jogokkal és kötelezettségekkel összhangban lévő rendelkezései tekintetében az 5. cikkben foglalt jogok és kötelezettségek hatályát, ha a korlátozás tiszteletben tartja az alapvető jogok és szabadságok lényeges tartalmát, valamint az alábbiak védelméhez szükséges és arányos intézkedés egy demokratikus társadalomban:
 2. a) nemzetbiztonság;
 3. b) honvédelem;
 4. c) közbiztonság;
 5. d) bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése vagy a vádeljárás lefolytatása, illetve büntetőjogi szankciók végrehajtása, beleértve a közbiztonságot fenyegető veszélyekkel szembeni védelmet és e veszélyek megelőzését;
 6. e) az Unió vagy valamely tagállam egyéb fontos, általános közérdekű célkitűzései, különösen az Unió vagy valamely tagállam fontos gazdasági vagy pénzügyi érdeke, beleértve a monetáris, a költségvetési és az adózási kérdéseket, a népegészségügyet és a szociális biztonságot;
 7. f) a bírói függetlenség és a bírósági eljárások védelme;
 8. g) a szabályozott foglalkozások esetében az etikai vétségek megelőzése, kivizsgálása, felderítése és az ezekkel kapcsolatos eljárások lefolytatása;
 9. h) az a)–e) és a g) pontban említett esetekben – akár alkalmanként – a közhatalmi feladatok ellátásához kapcsolódó ellenőrzési, vizsgálati vagy szabályozási tevékenység;
 10. i) az érintett védelme vagy mások jogainak és szabadságainak védelme;
 11. j) polgári jogi követelések érvényesítése.

 

 1. Az 1. pontban említett jogalkotási intézkedések adott esetben részletes rendelkezéseket tartalmaznak legalább:
 2. a) az adatkezelés céljaira vagy az adatkezelés kategóriáira,
 3. b) a személyes adatok kategóriáira,
 4. c) a bevezetett korlátozások hatályára,
 5. d) a visszaélésre, illetve a jogosulatlan hozzáférésre vagy továbbítás megakadályozását célzó garanciákra,
 6. e) az Adatkezelő meghatározására vagy az Adatkezelők kategóriáinak meghatározására,
 7. f) az adattárolás időtartamára, valamint az alkalmazandó garanciákra, figyelembe véve az adatkezelés vagy az adatkezelési kategóriák jellegét, hatályát és céljait,
 8. g) az érintettek jogait és szabadságait érintő kockázatokra, és
 9. h) az érintettek arra vonatkozó jogára, hogy tájékoztatást kapjanak a korlátozásról, kivéve, ha ez hátrányosan befolyásolhatja a korlátozás célját.

(Rendelet 23. cikk)

 

 

 1. E-mail címek felhasználására vonatkozó adatok

A Szolgáltató az elektronikus levélcímeket kizárólag az Adatvédelmi Tájékoztatóban meghatározott módokon kezeli, használja fel; vállalja, hogy a regisztráció során megadott e-mail címekre csak a Felhasználó által igénybe vett szolgáltatásokhoz kapcsolódó e-maileket, illetve a Felhasználó hozzájárulásával hírleveleket küld.

E-mailek küldése elsősorban a kapcsolattartást, továbbá a Felhasználó azonosítását szolgálja a szolgáltatások igénybevétele és a megrendelések teljesítése során.

 

 1. Tájékoztató az adatvédelmi incidensek kezeléséről

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

 

 1. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

 

 1. Az 1. pontban említett, az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább a Rendelet 33. cikk (3) bekezdésének b), c) és d) pontjában említett információkat és intézkedéseket.

 

 1. Az érintettet nem kell az 1. pontban említettek szerint tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:
 2. a) az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
 3. b) az Adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, az 1. pontban említett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
 4. c) a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

 

 1. Ha az Adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását, vagy megállapíthatja a 3. pontban említett feltételek valamelyikének teljesülését.

(Rendelet 34. cikk)

 

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

 

 1. Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti e rendeletet.
 2. Az a felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy a Rendelet 78. cikk alapján az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni.

(Rendelet 77. cikk)

 

A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

 

1.Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.

2.Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha a Rendelet  55. vagy 56. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a 77. cikk alapján benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

 1. A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.

 

4.Ha a felügyeleti hatóság olyan döntése ellen indítanak eljárást, amellyel kapcsolatban az egységességi mechanizmus keretében a Testület előzőleg véleményt bocsátott ki vagy döntést hozott, a felügyeleti hatóság köteles ezt a véleményt vagy döntést a bíróságnak megküldeni.

(Rendelet 78. cikk)

 

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

 

 1. A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való, Rendelet 77. cikk szerinti jog – sérelme nélkül, minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait.
 2. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is, kivéve, ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó valamely tagállamnak a közhatalmi jogkörében eljáró közhatalmi szerve.

(Rendelet 79. cikk)

AZ ÉRINTETT KÉRELMÉNEK ELŐTERJESZTÉSE,

 AZ ADATKEZELŐ INTÉZKEDÉSEI

 

 1. Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről.

 

 1. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

 

 1. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

 

 1. Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

 1. Az Adatkezelő a Rendelet 13. és 14. cikk szerinti információkat és az érintett jogairól szóló tájékoztatást (Rendelt 15-22. és 34. cikk) és intézkedést díjmentesen biztosítja.

 

 1. Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.
 2. Egyéb rendelkezések

A Szolgáltató fenntartja a jogot jelen Adatvédelmi Tájékoztató egyoldalú módosítására - a Felhasználók előzetes értesítése mellett. A módosítás hatályba lépését követően a Felhasználó a szolgáltatás használata során ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési Tájékoztatót.

A Szolgáltató jogosult az Érintettel szemben kártérítés érvényesítésére abban az esetben, ha az Érintett a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg, vagy a Honlap használata során bárminemű kárt okozott. Ilyen esetekben a Szolgáltató megad minden segítséget az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy azonosítására.

Az Adatvédelmi Tájékoztató hatálybalépésének ideje: 2020. november 11.